گزارشی از سومین رویداد ملاقات با کارفرمایان عمانی در شهر مسقط